Language of document :

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof - Włochy, Niemcy) – Acacia Srl/Pneusgarda Srl w upadłości, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16).

(Sprawy połączone C-397/16 i C-435/16)1

[Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Wzory wspólnotowe – Artykuł 110 ust. 1 – Brak ochrony – Klauzula „naprawyˮ – Pojęcie „cechy części składowej produktu złożonegoˮ – Naprawa produktu złożonego w celu nadania mu pierwotnego wyglądu – Środki, jakie mają zostać przyjęte przez użytkownika celem powołania się na klauzulę „naprawyˮ – Obręcz kół samochodu stanowiąca idealną replikę modelu oryginalnej obręczy kół]

Języki postępowania: niemiecki i włoski

Sądy odsyłające

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strony skarżące: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C‑435/16)

Strony pozwane: Pneusgarda Srl w upadłości, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C‑435/16)

Sentencja

Artykuł 110 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych należy interpretować w ten sposób, że klauzula „naprawyˮ zawarta w tym artykule nie uzależnia wykluczenia ochrony na podstawie wzoru wspólnotowego odnoszącego się do wzoru, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywaną do umożliwienia naprawy tego produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego pierwotnego wyglądu, od przesłanki, że chroniony wzór zależy od wyglądu produktu złożonego.

Artykuł 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że klauzula „naprawyˮ zawarta w tym artykule uzależnia wyłączenie ochrony z tytułu wzoru wspólnotowego w odniesieniu do wzoru, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywaną do umożliwienia naprawy tego produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego pierwotnego wyglądu, od przesłanki, że część zamienna ma wygląd identyczny z wyglądem części pierwotnie zastosowanej w produkcie złożonym w momencie jego wprowadzenia do obrotu.

Artykuł 110 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że dla możliwości powołania się na klauzulę „naprawyˮ zawartą w tym przepisie, producent lub sprzedawca części składowej produktu złożonego mają obowiązek zachowania należytej staranności w zakresie przestrzegania przez użytkowników na dalszym etapie łańcucha dostaw warunków nałożonych przez ten przepis.

____________

1 Dz.U. C 371 z 10.10.2016.