Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italien, Tyskland) – Acacia Srl mot Pneusgarda Srl, i konkurs, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato mot Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C‑435/16)

(Målen C-397/16 och C-435/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 6/2002 – Gemenskapsformgivningar – Artikel 110.1 – Avsaknad av skydd – Så kallad reparationsklausul – Begreppet ʼbeståndsdel i en sammansatt produkt’ – Reparation av en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende – Åtgärd som användaren är skyldig att vidta för att kunna göra gällande den så kallade reparationsklausulen – Kopior av bilfälgar som är identiska med originalfälgarna)

Rättegångsspråk: tyska och italienska

Hänskjutande domstol

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C‑435/16)

Motparter: Pneusgarda Srl, i konkurs, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C‑435/16)

Domslut

Artikel 110.1 i rådet förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivningar, ska tolkas så, att undantaget från skydd i form av gemenskapsformgivning för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, genom den så kallade reparationsklausulen däri, inte är avhängigt av villkoret att den skyddade formgivningen är beroende av utseendet på den sammansatta produkten.

Artikel 110.1 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att undantaget från skydd i form av gemenskapsformgivning för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, genom den så kallade reparationsklausulen däri, är avhängigt av villkoret att reservdelen utseendemässigt är identisk med den beståndsdel som var infogad i den sammansatta produkten när denna släpptes ut på marknaden.

Artikel 110.1 i förordning nr 6/2002 ska tolkas så, att en tillverkare eller försäljare av en beståndsdel i en sammansatt produkt, för att kunna åberopa den så kallade reparationsklausulen i denna bestämmelse, har en omsorgsplikt vad gäller huruvida slutanvändare i senare led iakttar de villkor som uppställs i denna bestämmelse.

____________

(1 ) EUT C 371, 10.10.2016.