Language of document : ECLI:EU:C:2017:867

Apvienotās lietas C374/16 un C375/16

Rochus Geissel
pret
Finanzamt Neuss

un

Finanzamt Bergisch Gladbach
pret
Igor Butin

(Bundesfinanzhof (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 168. panta a) punkts, 178. punkta a) punkts un 226. panta 5. punkts – Priekšnodokļa atskaitīšana – Rēķinā obligāti norādāmās ziņas – Nodokļa maksātāja tiesiskā paļāvība par tiesību uz nodokļa atskaitīšanu nosacījumu izpildi

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 15. novembra spriedums

Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Priekšnodokļa atskaitīšana – Nodokļa maksātāja pienākumi – Faktūrrēķina, kurā ietvertas noteiktas norādes, turēšana – Valsts tiesiskais regulējums, kas izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu, ja rēķinā nav norādīta šā rēķina izsniedzēja saimnieciskās darbības vietas adrese – Nepieļaujamība

(Padomes Direktīvas 2006/112 168. panta a) punkts, 178. panta a) punkts un 226. panta 5. punkts)

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. panta a) punkts un 178. panta a) punkts, lasot tos kopā ar šīs direktīvas 226. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem nav pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais, saskaņā ar kuru tiesību atskaitīt PVN priekšnodokli izmantošana ir pakārtota tās vietas adreses norādīšanai rēķinā, kurā šā rēķina izsniedzējs veic savu saimniecisko darbību.

(skat. 50. punktu un rezolutīvo daļu)