Language of document : ECLI:EU:C:2017:867

Sprawy połączone C374/16 i C375/16

Rochus Geissel
przeciwko
Finanzamt Neuss

i

Finanzamt Bergisch Gladbach
przeciwko
Igorowi Butinowi

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof)

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 168 lit. a), art. 178 lit. a) i art. 226 pkt 5 – Odliczenie podatku naliczonego – Dane, jakie muszą znajdować się na fakturach – Uzasadnione oczekiwania podatnika co do spełnienia przesłanek prawa do odliczenia

Streszczenie – wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 15 listopada 2017 r.

Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Odliczenie podatku naliczonego – Obowiązki podatnika – Posiadanie faktury zawierającej pewne informacje – Uregulowanie krajowe wykluczające prawo do odliczenia w braku podania na fakturze adresu miejsca, w którym wystawca faktury prowadzi działalność gospodarczą – Niedopuszczalność

[dyrektywa Rady 2006/112, art. 168 lit. a), art. 178 lit. a), art. 226 pkt 5]

Artykuł 168 lit. a) i art. 178 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z art. 226 pkt 5 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów krajowych takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, które uzależniają skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego od podania na fakturze adresu miejsca, w którym wystawca faktury prowadzi działalność gospodarczą.

(zob. pkt 50; sentencja)