Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) dne 15. prosince 2017 – Patent-och registreringsverket v. Mats Hansson

(Věc C-705/17)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea hovrätt

Účastníci původního řízení

Žalobce: Patent-och registreringsverket

Žalovaný: Mats Hansson

Předběžné otázky

Je třeba čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách1 vykládat v tom smyslu, že na celkové posouzení všech relevantních faktorů, které musí být provedeno při přezkoumání nebezpečí záměny, může mít vliv skutečnost, že prvek ochranné známky byl vyloučen z ochrany při jejím zápisu, a to připojením takzvaného „disclaimeru“ zaznamenaného v zápisu?

Bude-li na první otázku odpovězeno kladně, může mít v takovém případě „disclaimer“ vliv na celkové posouzení takovým způsobem, že příslušný orgán přihlédne k dotčenému prvku, ale přizná mu omezenější význam, tzn. nepovažuje jej za prvek, který má rozlišovací způsobilost, i když by tento prvek fakticky měl ve starší ochranné známce rozlišovací způsobilost a byl jejím dominantním prvkem?

Je-li odpověď na první otázku kladná a na druhou otázku záporná, může mít „disclaimer“ i přesto vliv na celkové posouzení nějakým jiným způsobem?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).