Language of document :

Иск, предявен на 16 януари 2018 година – Европейска комисия / Република България

(Дело C-27/18)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: J. Samnadda, Й. Маринова, G. von Rintelen, представители)

Ответник: Република България

Искания

Комисията моли Съда:

да постанови, че тъй като не е приела, не по-късно от 10 април 2016 г., законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази с Директива 2014/26/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, от 20.3.2014, стр. 72), или във всеки случай, с неуведомяването на Комисията за такива разпоредби, Република България не е изпълнила задълженията си по член 43, параграф 1 от посочената Директива;

да наложи на Република България в съответствие c член 260, параграф 3 от ДФЕС, плащане на имуществена санкция c оглед на неизпълнението от нейна страна на задължението си да уведоми Комисията относно мерките за транспониране на Директива 2014/26/ЕС, в размер на 19 121,60 евро на ден, считано от датата на произнасяне на съдебното решение по исковата молба;

да се осъди Република България да заплати разходите по производството.

Правни основания и главни доводи

1. Съгласно член 43, параграф 1 от Директива 2014/26/ЕС, държавите-членки са длъжни да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с Директивата, не по-късно от 10 април 2016 г. и незабавно да съобщят за това на Комисията. С оглед на липсата на уведомяване за националните мерки за транспониране на Директивата, Комисията реши да сезира Съда.

2. В своята искова молба Комисията предлага налагане на Република България плащанетo на периодична имуществена санкция в размер на 19 121,60 евро на ден. Размерът на периодичната имуществена санкция е изчислен вземайки в предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращия ефект, с оглед възможността за плащане на тази държава-членка.

____________

1 OB 2014, L 84, стр. 72