Language of document :

Žaloba podaná dne 16. ledna 2018 – Evropská komise v. Bulharská republika

(Věc C-27/18)

Jednací jazyk: bulharština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Bulharská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 43 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU1 ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. 2014, L 84, s. 72), tím, že neuvedla v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. dubna 2016 a každopádně Komisi o takových předpisech neuvědomila;

uložil Bulharské republice na základě čl. 260 odst. 3 SFEU s ohledem na nesplnění její povinnosti sdělit Komisi opatření provádějící směrnici 2014/26/EU penále ve výši 19 121,60 eur za den ode dne vyhlášení rozsudku, kterým bude žalobě vyhověno;

uložil Bulharské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V souladu s čl. 43 odst. 1 směrnice 2014/26/EU jsou členské státy povinny uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. dubna 2016 a neprodleně o nich uvědomit Komisi. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní opatření provádějící směrnici nebyla sdělena, rozhodla se Komisi předložit věc Soudnímu dvoru.

Ve své žalobě Komise navrhuje, aby bylo Bulharské republice uloženo penále ve výši 19 121,60 eur za den. Výše penále byla vypočtena s přihlédnutím k závažnosti a trvání protiprávního jednání a k odrazujícímu účinku s ohledem na schopnost tohoto členského státu zaplatit penále.

____________

1 Úř. věst. 2014, L 84, s. 72.