Language of document :

Sag anlagt den 16. januar 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

(Sag C-27/18)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Samnadda, Y. Marinova og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Bulgarien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Bulgarien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 43, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU 1 af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72), idet den ikke inden den 10. april 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, eller i det mindste ikke har givet Kommissionen meddelelse herom.

På grund af Republikken Bulgariens tilsidesættelse af pligten til at meddele Kommissionen gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 2014/26/EU pålægges den i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 19 121,60 EUR pr. dag regnet fra datoen for afsigelsen af dommen, hvori sagsøgeren gives medhold.

Republikken Bulgarien tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1)    I henhold til artikel 43, stk. 1, i direktiv 2014/26/EU er medlemsstaterne forpligtede til at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 10. april 2016 og til straks at underrette Kommissionen herom. Som følge af den manglende meddelelse af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv har Kommissionen nu besluttet at indklage sagen for Domstolen.

2)    Kommissionen har i stævningen nedlagt påstand om, at Republikken Bulgarien tilpligtes at betale en tvangsbøde på 19 121,60 EUR pr. dag. Tvangsbødens størrelse er fastsat under hensyn til alvoren og varigheden af overtrædelsen såvel som til dens afskrækkende virkning og afpasset den pågældende medlemsstats betalingsevne.

____________

1 EUT 2014, L 84, s. 72.