Language of document :

16. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-27/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole võtnud vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/26/EL1 autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72) 10. aprilliks 2016 – või vähemalt ei ole komisjonile nende vastuvõtmisest teada andnud –, on ta rikkunud selle direktiivi artikli 43 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel Bulgaaria Vabariigilt välja karistusmakse 19 121,60 eurot iga päeva eest alates päevast, mil kuulutatakse välja kohtuotsus käesolevas kohtuasjas, kuna ta on rikkunud kohustust teatada meetmetest, millega direktiiv 2014/26/EL on üle võetud;

mõista kohtukulud välja Bulgaaria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2014/26/EL artikli 43 lõike 1 kohaselt on liikmesriigid kohustatud jõustama direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 10. aprilliks 2016 ning teatama nende sõnastusest viivitamata komisjonile. Kuna liikmesriigi meetmetest direktiivi ülevõtmiseks ei ole teatatud, otsustas komisjon pöörduda Euroopa Liidu Kohtu poole.

Oma hagiavalduses teeb komisjon ettepaneku mõista Bulgaaria Vabariigilt välja karistusmakse 19 121,60 eurot iga päeva eest. Karistusmakse suuruse määramisel arvestati rikkumise raskust ja kestust ning hoiatavat mõju, pidades silmas ka selle liikmesriigi maksevõimet.

____________

1 ELT 2014, L 84, lk 72.