Language of document :

2018. január 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bulgária

(C-27/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen meghatalmazott)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság nem teljesítette a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 43. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, mivel nem hozta meg azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. április 10-ig megfeleljen, illetve e rendelkezéseket mindenesetre a Bizottsággal nem közölte;

a 2014/26/EU irányelvet átültető intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettség megsértése miatt az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a Bolgár Köztársaságot a kérelemnek helyt adó ítélet kihirdetésének napjától napi 19 121,60 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/26/EU irányelv 43. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. április 10-ig megfeleljenek és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Tekintettel arra, hogy a Bolgár Köztársaság az irányelv átültetéséhez szükséges tagállami intézkedésekről nem adott tájékoztatást, a Bizottság úgy határozott, hogy keresetet nyújt be a Bírósághoz.

A Bizottság a keresetlevélben azt javasolta, hogy a Bíróság a Bolgár Köztársaságot 19 121,60 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére kötelezze. A kényszerítő bírság összegét a jogsértés súlya és időtartama, valamint az e tagállam fizetőképességére tekintettel gyakorolt elrettentő ereje alapján számították ki.

____________

1 HL 2014. L 84., 72. o.