Language of document :

2018 m. sausio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-27/18)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi reikiamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų tam, kad ne vėliau kaip nuo 2016 m. balandžio 10 d. būtų laikomasi 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/26/ES1 dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 2014 3 20, p. 72), arba bet kuriuo atveju nepranešusi apie šias nuostatas Komisijai, Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 43 straipsnio 1 dalį.

Remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi dėl neįvykdyto įsipareigojimo pranešti Komisijai apie Direktyvą 2014/26/ES perkeliančias priemones, skirti Bulgarijos Respublikai 19 121,60 EUR dydžio baudą už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo sprendimo, kuriuo būtų patenkintas ieškinys, paskelbimo dienos.

Priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pagal Direktyvos 2014/26/ES 43 straipsnio 1 dalį valstybės narės privalo užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2016 m. balandžio 10 d. ir taip pat privalo nedelsdamos pateikti Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstus. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad jai nebuvo pranešta apie direktyvą perkeliančias nacionalines priemones, nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

2.    Komisija savo ieškinyje siūlo skirti Bulgarijos Respublikai 19 121,60 EUR dydžio baudą už kiekvieną dieną. Apskaičiuojant baudos dydį buvo remtasi pažeidimo sunkumu ir trukme, taip pat įvertintas atgrasomasis baudos poveikis, atsižvelgiant į valstybės narės mokumą.

____________

1 OL L 84, 2014, p. 72.