Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 16. janvārī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-27/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru.

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2016. gada 10. aprīlim izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/26/ES1 (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 20.3.2014, 72. lpp.) 43. panta 1. punkta prasības, vai katrā ziņā nedarot šos aktus zināmus Komisijai, Bulgārijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

atbilstoši LESD 260. panta 3. punktam saistībā ar pienākuma paziņot par direktīvas transponēšanas pasākumiem neizpildi piespriest Bulgārijas Republikai kavējuma naudu 19 121,60 EUR apmērā par dienu, sākot no prasību apmierinošā sprieduma pasludināšanas datuma;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/26/ES 43. panta 1. punktu dalībvalstīm ir pienākums pieņemt normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai līdz 2016. gada 10. aprīlim izpildītu direktīvas prasības, un šo aktu teksts ir nekavējoties jādara zināms Komisijai. Saistībā ar to, ka neesot darīti zināmi valsts pasākumi, ar kuriem ir tikusi transponēta direktīva, Komisija esot nolēmusi vērsties Tiesā.

Savā prasības pieteikumā Komisija ierosina piespriest Bulgārijas Republikai kavējuma naudu 19 121,60 EUR apmērā par dienu. Kavējuma naudas apmērs esot aprēķināts, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī atturošo iedarbību, ievērojot šīs dalībvalsts maksātspēju.

____________

1     OV 2014, L 84, 72. lpp.