Language of document :

Žaloba podaná 16. januára 2018 – Európska komisia/Bulharská republika

(vec C-27/18)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Žalovaná: Bulharská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje,

určiť, že Bulharská republika si tým, že do 10. apríla 2016 neprijala potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ1 z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 2014, s. 72), alebo v každom prípade tieto opatrenia neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 43 ods. 1 tejto smernice,

uložiť v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ Bulharskej republike povinnosť zaplatiť peňažnú sankciu z dôvodu nesplnenia svojej povinnosti oznámiť Komisii opatrenia na prebratie smernice 2014/26/EÚ, a to vo výške 19 121,60 eura za každý deň odo dňa vyhlásenia rozhodnutia súdu týkajúceho sa návrhu,

uložiť Bulharskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s článkom 43 ods. 1 smernice 2014/26/EÚ členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. apríla 2016 a Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Vzhľadom na to, že Komisii neboli oznámené vnútroštátne opatrenia na prebratie smernice, rozhodla sa obrátiť na Súdny dvor.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje uložiť Bulharskej republike povinnosť zaplatiť peňažnú sankciu vo výške 19 121,60 eura za každý deň. Výška peňažnej sankcie bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku trvania porušenia, ako aj na odstrašujúci účinok vzhľadom na platobnú schopnosť tohto členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 84, 2014, s. 72.