Language of document :

Talan väckt den 16 januari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-27/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Samnadda, Y. Marinova, G. von Rintelen)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

slå fast att Republiken Bulgarien har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt artikel 43.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU1 av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84 av den 20.3.2014, s. 72), genom att den inte har antagit nödvändiga lagar och andra författningar för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv före den 10 april 2016, eller i vart fall att den inte har underrättat kommissionen om sådana åtgärder,

med stöd av artikel 260.3 FEUF döma ut vite till Republiken Bulgarien med ett belopp om 19 121,60 euro per dag med hänsyn till Republiken Bulgariens åsidosättande av skyldigheten att underrätta kommissionen om åtgärder för införlivande av direktiv 2014/26/EU, från den dag domen i målet meddelas, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna för detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 43.1 i direktiv 2014/26/EU är medlemsstaterna skyldiga att införa nödvändiga lagar och andra författningar för att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet före den 10 april 2016, och omgående underrätta kommissionen om dessa författningars lydelse. Eftersom kommissionen inte har underrättats om de åtgärder som Republiken Bulgarien har vidtagit för att införliva direktivet, har den beslutat att väcka talan vid domstolen.

I sin ansökan gör kommissionen gällande att Republiken Bulgarien ska åläggas ett vite på 19 121,60 euro per dag. Storleken på vitet har beräknats med hänsyn till svårighetsgraden och varaktigheten av åsidosättandet liksom den avskräckande verkan med hänsyn till medlemsstatens betalningsförmåga.

____________

1 EUT L 84, 2014, s. 72.