Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. jaanuari 2018. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-363/16)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Riigiabi – Õigusvastaseks tunnistatud ja siseturuga kokkusobimatu riigiabi – Tagasinõudmise kohustus – ELTL artikli 108 lõike 2 teine lõik – Määrus (EÜ) nr 659/1999 – Artikli 14 lõige 3 – Abi saanud äriühing, kelle pankrot on välja kuulutatud – Maksejõuetusmenetlused – Nõuete registreerimine võlanimekirjas – Tegevuse lõpetamine – Pankrotimenetluse peatamine eesmärgiga analüüsida tegevuse taaskäivitamise võimalust – Teabe esitamise kohustus – Täitmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja B. Stromsky)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: K. Boskovits ja V. Karra)

Resolutsioon

1.    Kuna Kreeka Vabariik ei võtnud ettenähtud tähtaja jooksul komisjoni 22. veebruari 2012. aasta otsuse 2012/541/EL riigiabi SA.26534 (C 27/10 ex NN 6/2009) kohta, mida Kreeka andis United Textiles SA-le, täitmiseks kõiki vajalikke meetmeid ning piisavalt ei teavitanud Euroopa Komisjoni selle otsuse täitmiseks võetud meetmetest, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad tulenevalt selle otsuse artiklitest 2–4 ja EL toimimise lepingust.

2.    Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

____________

1 ELT C 305, 22.8.2016.