Language of document :

Tužba podnesena 22. prosinca 2017. Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-729/17)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjevi

Europska komisija od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Grčka, time što je ograničila pravni oblik subjekata za osposobljavanje posrednika na neprofitna društva koja, u skladu sa Zakonom br. 3898/2010 i Predsjedničkom uredbom br. 123/2011, trebaju biti sastavljena od barem jedne odvjetničke i barem jedne gospodarske komore u Grčkoj, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 49. UFEU-a, članka 15. stavka 2. točaka (b) i (c) i članka 15. stavka 3. Direktive 2006/123/EZ1 ;

utvrdi da je Grčka, time što je postupak priznavanja visokoškolskih kvalifikacija uvjetovala nametanjem dodatnih zahtjeva, koji se odnose na sadržaj potvrda, i kompenzacijskih mjera bez prethodne ocjene bitnih razlika i održavanjem na snazi diskriminatornih zakonodavnih odredbi koje podnositeljima zahtjeva za akreditaciju kvalifikacije posrednika, koji posjeduju akreditaciju stečenu u inozemstvu ili u akreditiranim subjektima za osposobljavanje inozemnog porijekla nakon završetka osposobljavanja u Grčkoj, nameću uvjet od najmanje tri sudjelovanja u postupcima posredovanja, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 49. UFEU-a, članaka 13. i 14., članka 50. stavka 1. i Priloga VII. Direktivi 2005/36/EZ2 ;

naloži Helenskoj Republici plaćanje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda prava slobodnog poslovnog nastana zajamčenog člankom 49. UFEU-a i člankom 15. stavkom 2. točkama (b) i (c) Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

U članku 5. stavku 1. Zakona 3898/2010 i odgovarajućoj Predsjedničkoj uredbi br. 123/2011 određeno je da je jedini dopušteni pravni oblik društava za osposobljavanje posrednika neprofitno društvo koje se sastoji od barem jedne grčke odvjetničke i gospodarske komore i da ona mogu djelovati tek nakon što su dobila odobrenje od tijela iz članka 7. tog zakona.

Takva ograničenja primjenjuju se i na subjekte koji žele po prvi puta osnovati poslovni nastan u Grčkoj i na one koje u toj zemlji žele imati sekundarni poslovni nastan u obliku podružnice.

Nijedna fizička ili pravna osoba čiji pravni oblik nije onaj odvjetničke ili gospodarske komore ne može biti subjekt za osposobljavanje posrednikâ koji, na temelju takvog osposobljavanja, mogu pristupiti ispitu za dobivanje potvrde o kvalifikaciji posrednika u Grčkoj bez sporazuma s grčkom odvjetničkom ili gospodarskom komorom.

Usto, nijedan subjekt čiji sadašnji zakonski oblik nije onaj neprofitnog društva u biti osobama koje žele biti posrednici ne može kao protučinidbu za plaćene upisne pristojbe ponuditi osposobljavanje na temelju kojeg oni mogu pristupiti ispitu za dobivanje potvrde o kvalifikaciji posrednika u Grčkoj.

Konačno, svim subjektima za osposobljavanje porijeklom iz druge države članice, koji su zainteresirani za pružanje usluga o kojima je riječ kao protučinidbe za to da im studenti upisani u programe za osposobljavanje posrednika plate upisne pristojbe u biti je onemogućen ulazak na grčko tržište i osnivanje sekundarnog poslovnog nastana u obliku podružnice ako njihov sadašnji pravni oblik nije neprofitno društvo i njihove podružnice nisu samo neprofitna društva.

Komisija tvrdi da gore navedene odredbe predstavljaju ograničenje prava poslovnog nastana, kako je propisano člankom 49. UFEU-a i člankom 15. stavkom 2. točkama (b) i (c) Direktive 2006/123/EZ o unutarnjem tržištu.

Takvo ograničenje nije obuhvaćeno iznimkom iz članka 51. stavka 1. UFEU-a jer pružanje usluga osposobljavanja posrednika nije djelatnost povezana s državom, izvršavanjem javnih ovlasti, a osobito ne s pravosuđem. Osim toga, nije opravdana interesom zaštite kvalitete usluga koja nema nikakve izravne veze s ograničenjem pravnog oblika subjekata za osposobljavanje i udjela u kapitalu društva.

Povreda Direktiva 2005/36/EZ i članka 49. UFEU-a o slobodi poslovnog nastana

Komisija tvrdi da zahtjev iz stavka 2. prvog poglavlja jedinog članka Ministarske uredbe br. 109088/12.12.2011, u skladu s kojim potvrda o osposobljavanju posrednika treba potvrđivati načine poučavanja, broj sudionika, broj i kvalifikacije posrednika, postupak provođenja ispita i ocjenjivanja kandidata i način kojim je zajamčena objektivnost takvog postupka, prekoračuje ono što bi moglo biti nužno za ocjenu razine znanja i stručnih kvalifikacija za koje se pretpostavlja da ih nositelj ima i ne dopušta pravilno vrednovanje toga odnosi li se osposobljavanje dotične osobe na područja znanja koja su u biti različita od onih koja su obuhvaćena dokazom o formalnoj osposobljenosti koji se zahtijeva u Grčkoj. Zato je gore navedena odredba u suprotnosti s člancima 13., 14. i 50. i Prilogom VII. Direktivi 2005/36/EZ.

Usto, gore navedeni stavak 5. prvog poglavlja Ministarske uredbe inozemnim posrednicima koji posjeduju sve kvalifikacije nameće dokazivanje posjedovanja dodatnog iskustva u obliku najmanje tri sudjelovanja u postupcima posredovanja kako bi se njihove kvalifikacije priznale u Grčkoj, a takav uvjet ne nameće posrednicima koji su se profesionalno osposobili u Grčkoj. Posljedično, gore navedena odredba u suprotnosti je s člankom 13. Direktive 2005/36/EZ kojim se određuje da je nadležno tijelo države članice domaćina pod istim uvjetima koji se primjenjuju na njezine državljane dužno dozvoliti pristup toj profesiji i njezino obavljanje podnositeljima zahtjeva koji imaju potvrdu iz druge države članice i povrjeđuje načelo nediskriminacije iz članka 49. UFEU-a.

____________

1     Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)

2     Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL 2005., L 255, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 125.)