Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2017 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-729/17)

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: E. Tserepa-Lacombe, H. Støvlbæk)

Konvenuta: Ir-Repubblika Ellenika

Talbiet

Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tiddikjara li, billi llimitat il-forma legali tal-fornituri tas-servizz ta’ taħriġ tal-medjaturi offrut lil kumpanniji li ma jkollhomx skop ta’ lukru li għandhom jiġu kkostitwiti minn tal-inqas assoċjazzjoni ta’ avukati u tal-inqas kamra tal-kummerċ fil-Greċja, b’mod konformi mal-liġi Nru 3898/2010 u d-digriet presidenzjali Nru 123/2011, il-Greċja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha skont l-Artikolu 49 TFUE u tal-Artikolu 15(2)(b) u (c) u (3) tad-Direttiva 2006/123/KE 1 ;

tiddikajara li, billi ssuġġettat il-proċedura ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi għall-kundizzjonijiet ta’ impożizzjoni ta’ rekwiżiti ulterjuri relattivi għall-kontenut taċ-ċertifikati u ta’ impożizzjoni ta’ miżuri kumpensatorji mingħajr valutazzjoni preliminari ta’ differenzi sostanzjali u billi żammet fis-seħħ dispożizzjonijiet leġiżlattivi diskriminatorji li jirrikjedu li l-persuni li jitolbu l-akkreditament tal-kwalifika ta’ medjatur li jkunu fil-pussess ta’ kwalifiki ta’ akkreditament miksuba barra ’l-pajjiż jew inkella minn fornitur rikonoxxut ta’ taħriġ barra ’l-pajjiż wara korsijiet ta’ taħriġ ipprovdut fil-Greċja, għandu jkollhom esperjenza tal-inqas ta’ tliet parteċipazzjonijiet fi proċeduri ta’ medjazzjoni, il-Greċja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha skont l-Artikolu 49 TFUE, kif ukoll tal-Artikoli 13, 14 u 50(1) u tal-Anness VII tad-Direttiva 2005/36/KE 2 ;

tikkundanna lir-Repubblika Ellenika għall-ħlas tal-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ksur tad-dritt ta’ libertà ta’ stabbiliment iggarantit mill-49 TFUE u mill-Artikolu 15(2)(b) u (c) tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern.

L-Artikolu 5(1) tal-liġi 3898/2010 u d-digriet presidenzjali relattiv Nru 123/2011 jistabbilixxu li l-kumpanniji li jipprovdu taħriġ lill-medjaturi għandhom ikunu esklużivament fil-forma legali ta’ kumpannija mingħajr skop ta’ lukru u kkostitwiti tal-inqas minn tal-inqas assoċjazzjoni ta’ avukati u tal-inqas kamra tal-kummerċ fil-Greċja u għandhom jibdew joperaw biss wara li jkunu kisbu l-awtorizzazzjoni mill-awtorità imsemmija fl-Artikolu 7 ta’ tali liġi.

Tali restrizzjonijiet jgħoddu kemm għall-fornituri li jixtiequ jistabbilixxu ruħhom fil-Greċja għall-ewwel darba kif ukoll għal dawk li jixtiequ stabbiliment sekondarju permezz ta’ sussidjarja.

L-ebda persuna fiżika jew legali li ma tkunx assoċjazzjoni ta’ avukati jew kamra tal-kummerċ ma tista’ tistabbilixxi entità ta’ taħriġ tal-medjaturi li, abbażi ta’ tali taħriġ, ikunu jistgħu jipparteċipaw fl-eżami għaċ-certifikazzjoni tal-kwalifika ta’ medjatur fil-Greċja dment li ma jkollhiex l-appoġġ ta’ assoċjazzjoni ta’ avukati jew kamra tal-kummerċ tal-pajjiż.

Barra minn hekk, kull fornitur li l-forma legali attwali tiegħu ma hijiex waħda mingħajr skop ta’ lukru huwa eskluż mill-possibilità li joffri lil medjaturi potenzjali, bil-ħlas ta’ miżati, it-taħriġ, li abbażi tiegħu dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jipparteċipaw fl-eżami sabiex jiġi akkreditati bħala medjaturi fil-Greċja.

Fl-aħħar, kull fornitur minn Stat Membru ieħor, li jkun interessat jipprovdi s-servizz inkwistjoni filwaqt li jitħallas il-miżati mill-istudenti li jirreġistraw għal korsijiet ta’ taħriġ għall-medjaturi, huwa fil-verità eskluż milli jidħol fis-suq Grieg u milli jistabblixxi stabbiliment sekondarju fil-forma ta’ sussidjarja, dment li l-istat legali attwali tiegħu ma tkunx waħda mingħajr skop ta’ lukru u dment li l-għażla ta’ sussidjarja ma tkunx limitata għal entità mingħajr skop ta’ lukru.

Il-Kummissjoni tqis li dan kollu jikkostitwixxi restrizzjoni għad-dritt ta’ stabbiliment kif sanċit fl-Artikolu 49 TFUE u fl-Artikolu 15(2)(b) u (c) tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-suq intern.

Tali restrizzjoni ma hijiex koperta mill-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 51(1) TFUE peress li l-provvista ta’ servizzi ta’ taħriġ tal-medjaturi ma tikkostitwixxix attività konnessa mal-Istat, mal-eżerċizzju tal-awtorità pubblika u, b’mod partikolari, “mal-amministrazzjoni tal-ġustizzja”. Barra minn hekk, ma teżisti l-ebda ġustifikazzjoni fl-interess tal-protezzjoni tal-kwalità tas-servizzi, peress li dan ma huwiex konness direttament mar-restrizzjoni tal-forma legali tal-fornituri ta’ taħriġ u mad-detenzjoni tal-kapital azzjonarju.

Ksur tad-Direttiva 2005/36/KE  u tal-Artikolu 49 TFUE dwar il-libertà ta’ stabbiliment.

Il-Kummissjoni tqis li r-rekwiżit tal-paragrafu 2 tat-Taqsima A, tal-artikolu uniku tad-digriet ministerjali Nru 109088/12.12.2011, li jistabbilixxi li ċ-ċertifkat tat-taħriġ tal-medjatur għandu jikkonferma l-metodi ta’ tagħlim, in-numru ta’ parteċipanti, in-numru u l-kwalifika tal-għalliema, il-proċedura tal-eżami u ta’ evalwazzjoni tal-kandidati u l-modalità li biha tiġi żgurata l-oġġettività ta’ tali proċedura, imur lil hinn minn dak li huwa neċessarju għall-evalwazzjoni tal-livell ta’ konoxxenzi u tal-kwalifiki professjonali li jiġu preżunti għandu ld-detentur taċ-ċertifikat u ma jippermettix li tiġi evalwata korrettement il-kwistjoni dwar jekk it-taħriġ tal-persuna kkonċernata jirrigwardax materji li huma sostanzjalment differenti minn dawk koperti mill-akkreditazzjoni rikjesta fil-Greċja. Għal dawn ir-raġunijiet id-dispożizzjoni suesposta tmur kontra l-Artikoli 13, 14, 50 u l-Anness VII tad-Direttiva 2005/36/KE.

Barra minn hekk, il-paragrafu 5 tat-Taqsima A tad-digriet ministerjali suespost jimponi fuq il-medjaturi barranin li jkunu kkwalifikat b’mod sħiħ l-obbligu li juru li għandhom ukoll esperjenza tal-inqas ta’ tliet partiċipazzjonijiet fi proċeduri ta’ medjazzjoni qabel ma jiġi rrikonoxxuti l-kwalifiki tagħhom fil-Greċja, filwaqt li tali obbligu ma huwiex impost fuq medjaturi li jiksbu t-taħriġ professjonali tagħhom fil-Greċja. Konsegwentement, id-dispożizzjoni suesposta tmur kontra l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2005/36/CE li jipprovdi li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tagħti aċċess għall-professjoni, bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tiegħu, lil dawk l-applikanti li jkunu rċevew ċertifikat minn Stat Membru ieħor, u tikser il-prinċipju ta’ nondiskriminazzzjoni kif previst fl-Artikolu 49 TFUE.

____________

1     Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (GU 2006, L 376, p. 36).

2     Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (GU 2005, L 255, p. 22).