Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 22 декември 2017 г. — Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Дело C-724/17)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vantaan kaupunki

Ответници: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Преюдициални въпроси

Следва ли при определяне на лицата, които носят отговорност за вреди вследствие на поведение, нарушаващо член 101 ДФЕС, да се приложи пряко посоченият член, или на този въпрос следва да се отговори въз основа на разпоредбите от националното право?

В случай че дължащото обезщетение лице следва да бъде определено при пряко прилагане на член 101 ДФЕС, носят ли отговорност за обезщетение за вреди лицата, които попадат в обхвата на съдържащото се в посочената разпоредба понятие „предприятия“? При определяне на дължащото обезщетение лице намират ли приложение същите принципи, прилагани от Съда при определяне на отговорните лица по дела за налагане на имуществени санкции, според които принципи отговорността може по-специално да се обоснове с принадлежност към една и съща стопанска единица или с икономическа приемственост?

В случай че дължащото обезщетението лице следва да бъде определено въз основа на националните разпоредби на държавата членка, нарушава ли се изискването за ефективност, ако национална разпоредба, съгласно която дружество, придобило всички акции от капитала на друго дружество, участващо в картел в нарушение на член 101 ДФЕС, при положение че първото дружество прекрати второто, и въпреки че продължи търговското му предприятие, не отговаря за обезщетение за вреди, причинени вследствие на ограничаващо конкуренцията поведение на прекратеното дъщерно дружество, независимо че е практически невъзможно или е извънредно трудно да бъде получено обезщетение от прекратеното дружество? Допуска ли изискването за ефективност тълкуване на националното право на държава членка, съгласно което, за да се ангажира отговорността за вреди, е необходимо преструктурирането на предприятието, в описаната в конкретния случай форма, да е или предприето незаконно, или да е изкуствено — с цел заобикаляне на произтичащото от конкурентното право задължение за обезщетение за вреди — или да е извършено по някакъв друг непочтен начин, или следва поне дружеството да е знаело или да е трябвало да знае за нарушението на конкуренцията при извършване на преструктурирането?

____________