Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 22. detsembril 2017 – Vantaan kaupunki versus Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(kohtuasi C-724/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Vantaan kaupunki

Vastustajad kassatsioonimenetluses: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas küsimusele, kes vastutab ELTL artiklit 101 rikkuva tegevusega tekitatud kahju hüvitamise eest, tuleb vastata viidatud sätte vahetu kohaldamise alusel või liikmesriigi õigusnormide alusel?

2.    Kui kahju hüvitamiseks kohustatud isikud tuleb kindlaks määrata vahetult ELTL artikli 101 alusel: Kas kahjuhüvitist on kohustatud maksma isikud, kes on hõlmatud viidatud sättes nimetatud mõistega „ettevõtja“? Kas kahju hüvitamiseks kohustatud isikute kindlaksmääramisel kohaldatakse samu põhimõtteid, mida kohaldas Euroopa Kohus trahve puudutavates kohtuasjades vastutava isiku kindlaksmääramisel ja mille kohaselt võib vastutus tuleneda eelkõige kuuluvusest samasse majandusüksusesse või majanduslikust järjepidevusest?

3.    Kui kahjuhüvitise maksmiseks kohustatud isikud tuleb kindlaks määrata liikmesriigi õigusnormide alusel: Kas liidu õiguse tõhususe nõudega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis näevad ette, et äriühing, kes on pärast ELTL artiklit 101 rikkuvas kartellis osalenud äriühingu kõikide aktsiate omandamist kõnealuse äriühingu lõpetanud ja selle majandustegevust jätkanud, ei pea hüvitama lõpetatud äriühingu konkurentsiõigust rikkuva tegevusega tekitatud kahju, kuigi hüvitise saamine lõpetatud äriühingult oleks praktiliselt võimatu või ülemäära raske? Kas tõhususe nõudega on vastuolus liikmesriigi õigusnormide selline tõlgendus, mille kohaselt tekib kahju hüvitamise kohustus tingimusel, et ettevõtja kõnealune ümberkujundamine oli õigusvastane või toimus kunstlikult eesmärgiga vältida konkurentsiõiguslikku kahju hüvitamise kohustust või oli muul viisil ebaaus või et äriühingule oli ümberkujundamise läbiviimisel konkurentsiõiguse rikkumine vähemasti teada või oleks pidanud teada olema?

____________