Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. decembrī iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Lieta C-724/17)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vantaan kaupunki

Atbildētāji: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai jautājums, kas ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies LESD 101. pantā aizliegtas darbības dēļ, ir jānoskaidro, [oriģ. 20. lpp.] tieši piemērojot šo pantu vai pamatojoties uz valsts tiesību normām?

2)    Ja par zaudējumiem atbildīgās personas nosaka, tieši piemērojot LESD 101. pantu, vai par zaudējumiem ir atbildīgas personas, uz kurām attiecas šajā tiesību normā minētais “uzņēmuma” jēdziens? Vai, nosakot par zaudējumiem atbildīgās personas, ir jāpiemēro tie paši principi, ko Tiesa ir piemērojusi, nosakot atbildīgās personas lietās par naudas sodiem, un saskaņā ar kuriem atbildību it īpaši var pamatot ar piederību vienai saimnieciskai vienībai vai ar saimniecisko pēctecību?

3)    Ja par zaudējumiem atbildīgās personas nosaka, pamatojoties uz dalībvalsts tiesību normām, vai Savienības tiesību efektivitātes prasībai ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru sabiedrība, kas pēc tam, kad ir iegādājusies visas LESD 101. pantā aizliegta karteļa dalībnieces sabiedrības akcijas, ir likvidējusi šo sabiedrību un turpinājusi tās saimniecisko darbību, nav atbildīga par zaudējumiem, kurus nodarījusi tāda likvidētās sabiedrības darbība, kas ierobežo konkurenci, lai gan panākt atlīdzinājumu no likvidētās sabiedrības būtu praktiski neiespējami vai pārmērīgi grūti? Vai efektivitātes prasība neļauj interpretēt dalībvalsts tiesisko regulējumu tādējādi, ka ir jāizpilda atbildības par zaudējumiem nosacījums, ka uzņēmuma reorganizācija raksturotajā veidā ir notikusi nelikumīgi vai mākslīgi, lai izvairītos no pienākuma atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar konkurences tiesībām, vai citā negodīgā veidā vai vismaz ka uzņēmuma reorganizācijas laikā sabiedrība ir zinājusi vai tai būtu bijis jāzina par [oriģ. 21. lpp.] konkurences noteikumu pārkāpumu?

____________