Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 22. decembra 2017 – Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Zadeva C-724/17)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Vantaan kaupunki

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se odgovor na vprašanje, kdo je odškodninsko odgovoren za škodo, nastalo zaradi ravnanja, ki krši člen 101 PDEU, določi z neposredno uporabo tega člena ali na podlagi nacionalnih predpisov?

Če se odškodninsko odgovorne osebe določijo neposredno na podlagi člena 101 PDEU: Ali so odškodninsko odgovorni tisti, ki so zajeti s pojmom „podjetje“ iz te določbe? Ali se za določitev odškodninsko odgovornih oseb uporabljajo ista načela, kot jih je Sodišče uporabilo na področju glob za določitev odgovornih oseb v takih zadevah in v skladu s katerimi lahko odgovornost temelji zlasti na pripadnosti isti gospodarski celoti ali na gospodarski kontinuiteti?

Če se odškodninsko odgovorne osebe določijo na podlagi nacionalnih predpisov držav članic: Ali nacionalna ureditev, v skladu s katero družba, ki, potem ko je pridobila vse delnice družbe, udeležene v kartelu, ki krši člen 101 PDEU, zadevno družbo likvidira in nadaljuje njeno poslovno dejavnost, ni odgovorna za povrnitev škode, ki jo je z ravnanjem, ki omejuje konkurenco, povzročila likvidirana družba, čeprav bi bilo pridobiti odškodnino od družbe, ki je bila likvidirana, praktično nemogoče ali čezmerno oteženo, krši zahtevo po učinkovitosti iz prava Unije? Ali zahteva po učinkovitosti nasprotuje razlagi nacionalnega prava države članice, v skladu s katero se kot pogoj za odgovornost zahteva, da je preoblikovanje podjetja opisane vrste nezakonito ali izvedeno umetno z namenom izogibanja obveznosti povrnitve škode, nastale zaradi kršitve pravil o konkurenci, ali je kako drugače nepošteno, ali pa vsaj, da je družba ob izvajanju preoblikovanja podjetja vedela ali bi morala vedeti za kršitev pravil o konkurenci?

____________