Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 22 december 2017 – Vanda stad mot Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

(Mål C-724/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vanda stad

Motpart: Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

Tolkningsfrågor

Ska frågan vem som är ersättningsskyldig för en skada som orsakas av ett beteende som strider mot artikel 101 FEUF, avgöras genom direkt tillämpning av denna artikel eller på grundval av nationella bestämmelser?

Om det direkt på grundval av artikel 101 FEUF ska fastställas vem som är ersättningsskyldig: Är de som omfattas av begreppet ”företag” i nämnda bestämmelse ersättningsskyldiga? Är samma principer tillämpliga vid fastställandet av vem som är skadeståndsskyldig som de principer EU-domstolen har tillämpat i mål avseende böter för att där fastställa vem som är ansvarig och enligt vilka ansvar särskilt kan grundas på en tillhörighet till samma ekonomiska enhet eller på en ekonomisk kontinuitet?

Om det på grundval av medlemsstatens nationella bestämmelser ska fastställas vem som är ersättningsskyldig: Strider en nationell bestämmelse, enligt vilken ett bolag, som efter att ha förvärvat samtliga aktier i ett bolag som deltagit i en kartell som strider mot artikel 101 FEUF har upplöst det aktuella bolaget och övertagit dess affärsverksamhet, inte är ersättningsskyldigt för den skada som har orsakats genom det upplösta bolagets konkurrensbegränsande beteende, mot den unionsrättsliga effektivitetsprincipen, fastän det i praktiken är omöjligt eller orimligt svårt att erhålla ersättning från det upplösta bolaget? Utgör effektivitetsprincipen hinder för att en medlemsstats nationella rätt tolkas på så sätt att det som villkor för ett skadeståndsansvar krävs att en sådan företagsomvandling som beskrivits är lagstridig eller konstlad och har genomförts i syfte att kringgå den konkurrensrättsliga skadeståndsskyldigheten eller har vidtagits på annat otillbörligt sätt eller åtminstone att bolaget vid genomförande av företagsomvandlingen kände eller borde ha känt till överträdelsen av konkurrensrätten?

____________