Language of document :

Valitus, jonka MS on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-17/16, MS v. komissio, 31.5.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-19/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: MS (edustaja: asianajaja L. Levi)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-17/16 31.5.2017 antama tuomio on kumottava

asia on näin palautettava unionin yleiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta tämä ratkaisee aineellisesti asian, joka sen käsiteltäväksi on saatettu, tai, jos unionin tuomioistuin katsoo, että asia on valmis ratkaistavaksi, hyväksyy valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset ja näin ollen

on todettava, että komissio on SEUT 268 artiklan ja SEUT 340 artiklan toisen kohdan nojalla sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa

komissio on määrättävä esittämään luottamuksellisiksi ilmoittamansa asiakirjat, jotka ovat ulkopuolelle jättämistä koskevan päätöksen perustana

komission virheellisestä toiminnasta aiheutuneen henkisen kärsimyksen perusteella on määrättävä maksettavaksi kohtuulliseksi arvioitu 20 000 euron määrä

komissio on velvoitettava julkaisemaan valittajalle osoitettu anteeksipyyntökirje ja sisällytettävä hänet uudelleen Team Europeen

vastapuoli on näin ollen velvoitettava korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksenalainen tuomio on oikeudellisesti virheellinen, koska siinä luokitellaan virheellisesti ensimmäisessä oikeusasteessa nostetun vahingonkorvauskanteen perusta, minkä lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa.

Valituksenalainen tuomio on oikeudellisesti virheellinen myös siltä osin kuin on kyse ryhmään liittymistä koskevan kirjeen oikeudellisesta luokittelusta, minkä lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa. Unionin yleinen tuomioistuin on ottanut aineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

____________