Language of document :

Žalba koju je 5. siječnja 2018. podnio MS protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 31. svibnja 2017. u predmetu T-17/16, MS protiv Komisije

(predmet C-19/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: MS (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjevi

Ukidanje rješenja Općeg suda od 31. svibnja 2017. u predmetu T-17/16;

Posljedično, uputiti predmet Općem sudu kako bi odlučio o osnovanosti tužbe u prvostupanjskom postupku koji se pred njime vodi, ako Sud smatra da je o predmetu moguće konačno odlučiti, usvojiti žaliteljeve zahtjeve iz prvostupanjskog postupka i, stoga,

Utvrditi izvanugovornu odgovornost Komisije na temelju članka 268. i 340. drugog stavka UFEU-a;

Naložiti dostavljanje dokumenata koje je Komisija proglasila povjerljivima i koji su nužna potpora odluci o isključenju;

Odrediti naknadu nematerijalne štete nastale zbog protupravnog ponašanja Komisije, koja je ex aequo et bono procijenjena na 20 000 eura;

Naložiti Komisiji da objavi pismo isprike tužitelju i da ga ponovno uključi u Team Europe;

Naložiti tuženiku snošenje svih troškova u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pobijano rješenje zahvaćeno je pogreškom koja se tiče prava u pravnoj kvalifikaciji osnove za tužbu za naknadu štete podnesene pred Općim sudom i zbog povrede obveze obrazlaganja koju je počinio Opći sud.

Pobijano rješenje je također zahvaćeno pogreškom koja se tiče prava u pravnoj kvalifikaciji dopisa o suglasnosti kao i povredom obveze obrazlaganja koju je počinio Opći sud. Potonji je iskrivio sadržaj spisa.

____________