Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. janvārī MS iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 31. maija rīkojumu lietā T-17/16 MS/Komisija

(Lieta C-19/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: MS (pārstāve: L. Levi, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2017. gada 31. maija rīkojumu lietā T-17/16;

rezultātā nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā lemtu par tajā pirmajā instancē celto prasību pēc būtības, vai arī – ja Tiesa uzskatītu, ka lieta ir izskatāmā stāvoklī, – apmierināt prasījumus, kurus apelācijas sūdzības iesniedzējs ir izvirzījis pirmajā instancē, un tādējādi:

atzīt Komisijas ārpuslīgumisko atbildību, pamatojoties uz LESD 268. pantu un 340. panta otro daļu;

likt iesniegt dokumentus, kurus Komisija ir atzinusi par konfidenciāliem un kuri ir uzskatāmi par izslēgšanas lēmuma nepieciešamo pamatojumu;

piespriest atlīdzināt morālo kaitējumu, ko ir radījusi Komisijas nepareizā rīcība un kas ex aequo et bono ir novērtēts EUR 20 000 apmērā;

uzdot Komisijai gan publicēt vēstuli ar atvainošanos apelācijas sūdzības iesniedzējam, gan no jauna iekļaut viņu Team Europe;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Pārsūdzētajā rīkojumā Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz pirmajā instancē celtās prasības par zaudējumu atlīdzību pamatojuma juridisko kvalifikāciju un nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu.

Pārsūdzētajā rīkojumā Vispārējā tiesa ir arī pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz vēstules par vienošanos juridisko kvalifikāciju un nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu. Tā ir sagrozījusi lietas materiālus.

____________