Language of document :

Odvolanie podané 5. januára 2018: MS proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z31. mája 2017 vo veci T-17/16, MS/Komisia

(vec C-19/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: MS (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 31. mája 2017 vo veci T-17/16,

v dôsledku toho vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o dôvodnosti žaloby v prvostupňovom konaní, ktorá naň bola podaná, alebo ak Súdny dvor usúdi, že to stav konania dovoľuje, vyhovieť návrhom žalobcu v prvostupňovom konaní a v dôsledku toho

konštatovať mimozmluvnú zodpovednosť Komisie podľa článku 268 a článku 340 druhého odseku ZFEÚ,

nariadiť predloženie dokumentov, ktoré Komisia určila za dôverné a ktoré predstavujú nevyhnutnú podporu rozhodnutia o vylúčení,

uložiť náhradu nemajetkovej ujmy vyplývajúcej zavinenia Komisie určenú ex aequo et bono vo výške 20.000 eur,

uložiť Komisii, aby uverejnila ospravedlnenie žalobcovi a opätovne ho zaradila do Team Europe,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri právnej kvalifikácii základu žaloby o náhradu škody podanej v prvostupňovom konaní, ako aj porušením povinnosti odôvodnenia v prvostupňovom konaní.

Napadnuté uznesenie tiež vychádza z nesprávneho právneho posúdenia pri právnej kvalifikácii písomného súhlasu , ako aj porušením povinnosti odôvodnenia v prvostupňovom konaní. Uvedený súd skreslil skutočnosti v spise.

____________