Language of document :

Överklagande ingett den 5 februari 2018 av MS av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 31 maj 2017 i mål T-17/16, MS mot kommissionen

(Mål C-19/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: MS (ombud: L. Levi, avocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 31 maj 2017 i mål T-17/16

följaktligen återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak av talan i första instans eller, om domstolen finner att målet är färdigt för avgörande, bifalla klagandens yrkanden i första instans, och således

erkänna kommissionens utomobligatoriska ansvar med stöd av artiklarna 268 och 340 andra stycket FEUF

förordna om överlämnande av de handlingar som klassificerats som konfidentiella av kommissionen och som utgör det nödvändiga stödet för beslutet om uteslutning

förplikta kommissionen att ersätta den ideella skada som är en följd av kommissionens rättsstridiga handlande och som i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattas till 20 000 euro

ålägga kommissionen att publicera ett brev i vilket den presenterar sina ursäkter till klaganden samt återuppta klaganden i Team Europe, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Det överklagade beslutet innehåller en felaktig rättstillämpning vad gäller den rättsliga kvalificeringen av grunden för ersättningsyrkandet i första instans samt ett åsidosättande av tribunalens motiveringsskyldighet.

Det överklagade beslutet innehåller även en felaktig rättstillämpning vad gäller den rättsliga kvalificeringen av avtalet om samförstånd samt ett åsidosättande av tribunalens motiveringsskyldighet. Tribunalen har missuppfattat handlingarna i målet.

____________