Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 22 декември 2017 г. — A

(Дело C-716/17)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: A

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 45 ДФЕС — като се има предвид тълкуването му в решение по дело С-461/111  — правило за съдебна компетентност като това, което е предвидено по датското право и което има за цел да гарантира, че разглеждащият молбата за опрощаване на задължения съд познава и при преценката си може да вземе предвид конкретното социално-икономическо положение, в което длъжникът и семейството му живеят и биха могли да живеят в бъдеще, както и че тази преценка би могла да се извърши по предварително установени критерии, които определят какво може да се счита за приемливо скромен стандарт на живот при опрощаване на задължения?

Ако отговорът на Съда на въпрос 1 е, че ограничението не може да се счита за обосновано, поставя следния въпрос:

Трябва ли член 45 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в случай като разглеждания той има директен ефект в отношенията между частноправните субекти, така че частните кредитори трябва да търпят намаляване или пълна загуба на суми, които им се дължат от установил се в друга държава длъжник?

____________

1 Решение на Съда на Европейския съюз от 8 ноември 2012 г., ECLI:EU:C:2012:704.