Language of document :

2017 m. gruodžio 22 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A

(Byla C-716/17)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: A

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 45 straipsnis, kaip jis išaiškintas 2012 m. lapkričio 8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime byloje C-461/111 , draudžia tokią jurisdikciją reglamentuojančią nacionalinės teisės normą, kaip nustatytoji Danijos teisėje, kuria siekiama užtikrinti, pirma, kad su skolos nurašymu susijusią bylą nagrinėjantis teismas atlikdamas vertinimą žinotų konkrečią socialinę ir ekonominę situaciją vietovėje, kurioje gyvena ir manytina, kad ir toliau gyvens, skolininkas ir jo šeima, ir, antra, kad tą vertinimą būtų galima atlikti pagal iš anksto nustatytus kriterijus, apibrėžiančius, kas gali būti laikoma priimtinu kuklaus gyvenimo lygiu laikotarpiu, kol taikoma skolos nurašymo priemonė?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų toks, kad šis apribojimas negali būti pateisinamas, Teisingumo Teismo prašoma atsakyti į toliau pateiktą klausimą:

2.    Ar SESV 45 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis yra tiesiogiai veikiantis, kiek tai susiję su santykiais tarp privačių asmenų, tokioje situacijoje, kaip nagrinėjamoji šioje byloje, ir tai reikštų, kad privatūs kreditoriai turi sutikti su tuo, kad užsienyje gyvenantis skolininkas jiems grąžins mažesnę skolą arba kad ji bus nurašyta?

____________

1 2012 m. lapkričio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimas, ECLI:EU:C:2012:704.