Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rayonen sad Asenovgrad (Bulgaria) on esittänyt 19.12.2017 – EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD v. Nikolina Stefanova Dimitrova

(asia C-708/17)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rayonen sad Asenovgrad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD

Vastaaja: Nikolina Stefanova Dimitrova

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 5.4.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY1 13 artiklan 2 [kohta] esteenä kaukolämpöyhtiön mahdollisuudelle vaatia korvausta rakennuksen, joka on yhteisomistuksessa oleva asuinkiinteistö, kaukolämpöön liitetystä järjestelmästä käytetystä ja toimitetusta lämpöenergiasta suhteessa omistusasuntojen pohjapiirroksen mukaiseen lämmitettävään tilavuuteen, ilman että otetaan huomioon yksittäisessä omistusasunnossa tosiasiallisesti toimitettua lämpöenergian määrää?

Onko direktiivin 2011/83/EU2 27 artiklan kanssa yhteensopiva sellainen kansallinen säännöstö, jonka mukaan kuluttajat, jotka omistavat asuntoja rakennuksissa, joihin sovelletaan yhteisomistuksessa olevaa asuinkiinteistöä koskevia sääntöjä, ovat velvollisia maksamaan rakennuksen kaukolämpöön liitetystä järjestelmästä toimitetusta lämpöenergiasta, jota he eivät ole käyttäneet, koska he ovat lopettaneet lämpöenergian käytön poistamalla asuntojensa lämmityslaitteet tai kaukolämpöyhtiön työntekijät ovat heidän pyynnöstään teknisesti estäneet lämpöpatteria lämmittämästä?

Muodostaako tällainen kansallinen säännöstö sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/29/EY3 tarkoitetun sopimattoman kaupallisen menettelyn?

____________

1 Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta 5.4.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY (EUVL 2006, L 114, s. 64).

2 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).

3 Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi (EUVL 2005, L 149, s. 22).