Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. decembrī iesniedza Rayonen sad Asenovgrad (Bulgārija) – EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD/Nikolina Stefanova Dimitrova

(Lieta C-708/17)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad Asenovgrad

Pamatlietas puses

Prasītāja: EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD

Atbildētāja: Nikolina Stefanova Dimitrova

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/32/EK 1 (2006. gada 5. aprīlis) 13. panta 2. [punkts] nepieļauj iespēju siltumapgādes uzņēmumam pieprasīt atlīdzību par patērēto, kopīpašumā esošas dzīvojamās mājas siltumsistēmā saņemto un no tās pievadīto siltumenerģiju proporcionāli privāto dzīvokļu apsildāmajam tilpumam atbilstoši mājas plānam, neņemot vērā katram privātajam dzīvoklim faktiski pievadīto siltumenerģijas daudzumu?

Vai ar Direktīvas 2011/83/ES 2 27. pantu ir saderīgs valsts tiesiskais regulējums, kurā patērētājiem, kuriem pieder dzīvokļi mājās, uz ko attiecas noteikumi par kopīpašumā esošām dzīvojamām mājām, ir noteikts pienākums maksāt atlīdzību par neizmantoto, bet mājas siltumsistēmā saņemto un no tās pievadīto siltumenerģiju, ja viņi ir pārtraukuši lietot siltumenerģiju, demontējot radiatorus savos dzīvokļos, vai tādējādi, ka pēc viņu vēlēšanās siltumapgādes uzņēmuma darbinieki ir pārtraukuši radiatora tehnisko spēju pievadīt siltumu?

Vai šāds valsts tiesiskais regulējums rada negodīgu komercpraksi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/29/EK 3 (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004, izpratnē?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/32/EK (2006. gada 5. aprīlis) par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2006, L 114, 64. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2011, L 304, 64. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2005, L 149, 22. lpp.).