Language of document :

Talan väckt den 30 januari 2018 – Republiken Italien mot Europeiska unionens råd

(Mål C-59/18)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, i egenskap av ombud, samt S. Fiorentino och C. Colelli, avvocati dello Stato)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara beslut 14559/17, antaget vid Europeiska unionens råds sammanträde av den 20 november 2017, i sammansättningen för allmänna frågor och publicerat i ett pressmeddelande där beslutet sammanfattas (Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)), såtillvida det där bestäms att det nya sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ska förläggas till Amsterdam, och i stället slå fast att sätet ska förläggas till Milano.

Grunder och huvudargument

Den italienska regeringen angriper vid Europeiska unionens domstol beslutet, antaget vid Europeiska unionens råds sammanträde av den 20 november 2017, i sammansättningen för allmänna frågor och publicerat i ett pressmeddelande där beslutet sammanfattas (Outcome of the Council meeting (3579th Council meeting)), att förlägga sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten till Amsterdam. Till stöd för sin talan anför den italienska regeringen en enda grund, nämligen maktmissbruk och förvanskning av de faktiska omständigheterna, då den faktiska situationen avseende Amsterdam som säte för myndigheten inte stämmer överens med de uppgifter som lämnats i anbudet.

____________