Language of document :

Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Oleksandr Viktorovych Klymenko срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2017 г. по дело T-245/15, Klymenko/Съвет

(Дело C-11/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Oleksandr Viktorovych Klymenko (представител: M. Phelippeau, avocate)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда да отмени решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2017 г. по дело T-245/15.

Жалбоподателят моли Съда да се произнесе по исканията, направени в производството пред Общия съд, а именно:

за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година1 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година2 ;

за отмяна на Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година3 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година4 ;

за отмяна на Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година5 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година6 ,

в частите, в които тези мерки засягат жалбоподателя, и да осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски в производството по обжалване и по искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания.

Първо, според него Общият съд неправилно приел, че Съветът на Европейския съюз е посочил специфичните и конкретни съображения, поради които са наложени ограничителните мерки на жалбоподателя,     и неправилно квалифицирал главната прокуратура на Украйна като „висш съдебен орган“.

Второ, според него Общият съд неправилно приел, че критериите за включване в спорните актове отговарят на целите на ОВППС.

Трето, той твърди, че Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че ограничителните мерки не нарушават правото на собственост.

____________

1 Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25).

2 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1).

3 Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр.76).

4 Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 60, 2016 г., стр. 1).

5 Решение (ОВППС) 2017/381 на Съвета от 3 март 2017 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 34).

6 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/374 на Съвета от 3 март 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 58, 2017 г., стр. 1).