Language of document :

Žalba koju je 5. siječnja 2018. podnio Oleksandr Viktorovič Klimenko protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 8. studenoga 2017. u predmetu T-245/15: Klimenko protiv Vijeća

(predmet C-11/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Oleksandr Viktorovič Klimenko (zastupnik: M. Phelippeau, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtjeva da ukine presudu Općeg suda (šesto vijeće) od 8. studenoga 2017. u predmetu T-245/15.

Žalitelj od Suda zahtjeva da usvoji zahtjeve u dolje navedenim postupcima pred Općim sudom i to:

- poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/364 od 5. ožujka 2015.1 ; i Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) 2015/357 od 5. ožujka 2015.2 ;

- poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016.3 , i Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016.4 ;

- poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/381 od 3. ožujka 2017.5 ; i Provedbenu Uredbu Vijeća (EU) 2017/374 od 3. ožujka 2017.6 ,

u dijelu u kojem se ti akti odnose na žalitelja; i naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova žalbenog postupka i tužbe za poništenje sadržane u podnesku o izmjeni tužbenog zahtjeva.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena zahtjeva.

Prvo, žalitelj tvrdi da je Opći sud pogrešno smatrao da je Vijeće Europske unije uspjelo prepoznati konkretne i posebne razloge koji opravdavaju uvođenje mjera ograničavanja u odnosu na njega te da je Opći sud pogrešno opisao Ured državnog odvjetnika Ukrajine kao „visoko pravosudno tijelo”.

Drugo, žalitelj tvrdi da je Opći sud pogrešno smatrao da kriterij za uvrštavanje na popis sadržan u predmetnim aktima odgovara ciljevima ZVSP-a.

Treće, žalitelj ustraje da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da mjera ograničavanja ne predstavlja povredu prava vlasništva.

____________

1 Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/364 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2015. L 62 str. 25.)

2 Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2015/357 od 5. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2015 L 62, str. 1.)

3 Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/318 od 4. ožujka 2016. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2016 L 60, str.76.);

4 Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2016 L 60, str. 1.);

5 Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/381 od 3. ožujka 2017. o izmjeni Odluke 2014/119/ZVSP o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2017 L 58, str.34.);

6 Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2017/374 od 3. ožujka 2017. o provedbi Uredbe (EU) br. 208/2014 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL 2017 L 58, str. 1.)