Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. janvārī Oleksandr Viktorovych Klymenko iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 8. novembra spriedumu lietā T-245/15 Klymenko/Padome

(Lieta C-11/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Oleksandr Viktorovych Klymenko (pārstāve: M. Phelippeau, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējs lūdz Tiesu atcelt Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 8. novembra spriedumu lietā T-245/15.

Apelācijas sūdzības iesniedzējs lūdz Tiesu tostarp lemt par šādiem turpmāk minētiem prasībā Vispārējā tiesā ietvertajiem prasījumiem:

Atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/364 (2015. gada 5. marts) 1 ; un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/357 (2015. gada 5. marts) 2 ;

atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/318 (2016. gada 4. marts) 3 , un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts) 4 ;

atcelt Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/381 (2017. gada 3. marts) 5 ; un Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts) 6 ,

ciktāl šie pasākumi attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju, un piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē un izdevumus par atcelšanas prasījumiem grozījumu rakstā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza trīs pamatus.

Pirmkārt, viņš apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini uzskatījusi, ka Eiropas Savienības Padome ir norādījusi aktuālos un konkrētos iemeslus, kas pamato pret viņu noteiktos ierobežojošo pasākumus, un ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini aprakstījusi Ukrainas Ģenerālprokuratūru kā “augstu tiesu iestādi”.

Otrkārt, viņš apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini uzskatījusi, ka attiecīgajos aktos paredzētais sarakstā ietveršanas kritērijs atbilda KĀDP mērķiem.

Treškārt, viņš uzsver, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā secinādama, ka ar ierobežojošo pasākumu netika pārkāptas viņa tiesības uz īpašumu.

____________

1 Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/364 (2015. gada 5. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2015, L 62, 25. lpp.).

2 Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/357 (2015. gada 5. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2015, L 62, 1. lpp.).

3 Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/318 (2016. gada 4. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2016, L 60, 76. lpp.).

4 Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/311 (2016. gada 4. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2016, L 60, 1. lpp.).

5 Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/381 (2017. gada 3. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2017, L 58, 34. lpp.).

6 Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/374 (2017. gada 3. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2017, L 58, 1. lpp.).