Language of document :

Odvolanie podané 7. decembra 2017: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 28. septembra 2017 vo veci T-138/15, Aanbestedingskalender BV a iní/Európska komisia

(vec C-687/17 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV (v zastúpení: C. T. Dekker, L. Fiorilli, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Holandské kráľovstvo, Slovenská republika

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom zamietol žalobu podanú odvolateľkami vo veci T-138/15 a v dôsledku toho,

zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne dotknuté rozhodnutie, a/alebo

subsidiárne zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom ním Všeobecný súd zamietol žalobu odvolateliek vo veci T‑138/15, a vrátil vec Všeobecnému súdu, aby vo veci rozhodol na základe usmernení poskytnutých Súdnym dvorom,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania na prvom stupni a v odvolacom konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, nesprávne posúdil relevantné skutočnosti a neuviedol riadne a konzistentné odôvodnenie tým, že vychádzal z toho a rozhodol, že jediný žalobný dôvod žalobkyne treba zamietnuť a zamietnuť tak žalobu v jej celom rozsahu, pretože Komisia bola oprávnená rozhodnúť, že činnosti vykonávané TenderNed nemali hospodársku povahu a že opatrenie dotknuté v prejednávanom prípade nezahŕňalo štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

Odvolateľky namietajú, že hospodársku alebo nehospodársku povahu činností TenderNed, najmä jej modul na podávanie ponúk, nemožno považovať za stránky jednej jedinej činnosti, a že modul na podávanie ponúk TenderNed bolo treba považovať činnosť hospodárskej povahy, ktorý je oddeliteľný od výkonu verejnej moci. Odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd nepostupoval v súlade s judikatúrou Súdneho dvora týkajúcej sa testu, či je činnosť hospodárskej alebo nehospodárskej povahy.

____________