Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 18.12.2017 – ”Achema” AB, ”Orlen Lietuva” AB ja ”Lifosa” AB v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(asia C-706/17)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittajat: ”Achema” AB, ”Orlen Lietuva” AB ja ”Lifosa” AB

Vastapuoli: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko julkisen edun mukaisten palvelujen tarjoamista sähköalalla ja niiden rahoittamista (korvaamista) koskevaa lainsäädäntökehystä (jäljempänä julkisen edun mukaisia palveluja koskeva järjestelmä) – jonka muodostavat Liettuan sähkölaki, uusiutuvista lähteistä saatavasta energiasta annettu Liettuan laki, sähköjärjestelmän integroimisesta eurooppalaisiin sähköjärjestelmiin annettu Liettuan laki, uusiutuvista lähteistä saatavasta energiasta annetun lain 2, 11, 13, 14, 16, 20 ja 21 §:n muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain täytäntöönpanosta annettu Liettuan laki sekä näiden lakien täytäntöönpanotoimet, muun muassa Liettuan tasavallan hallituksen 18.7.2012 tehdyllä päätöksellä nro 916 hyväksytty menettely julkisen edun mukaisten palvelujen tarjoamiseksi sähköalalla ja Liettuan tasavallan hallituksen 19.9.2012 tehdyllä päätöksellä nro 1157 hyväksytty menettely varojen osoittamiseksi sähköalalla tarjottaviin julkisen edun mukaisiin palveluihin –, sellaisena kuin se oli voimassa vuonna 2014, tai sen osaa pidettävä SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna valtiontukena (valtiontukijärjestelmänä), ja erityisesti kysytään seuraavaa:

–    Onko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että julkisen edun mukaisiin palveluihin osoitettavia varoja on tai ei ole pidettävä valtion varoina?

–    Onko SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tapausta, jossa verkko-operaattoreille (yrityksille) asetetaan velvoite ostaa sähköä sähköntuottajilta kiinteään hintaan (tariffi) ja/tai tasapainottaa sähköntuotantoa ja jossa verkko-operaattoreille tästä velvoitteesta aiheutuvat tappiot korvataan varoilla, joita voidaan mahdollisesti pitää valtion varoina, ei ole pidettävä valtion varoista sähkötuottajille myönnettynä valtiontukena?

–    Onko SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa seuraavaa tukea on tai ei ole pidettävä valikoivana ja/tai sellaisena, joka on omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan: yritykselle, joka toteuttaa strategisesti tärkeän hankkeen, kuten NordBalt-hankkeen, myönnetty tuki; yrityksille, joiden tehtävänä on turvata sähkön toimitusvarmuus tiettynä ajanjaksona, myönnetty tuki; tuki, jolla korvataan tappioita, jotka kuvastavat markkinaolosuhteita ja joita aiheutuu tosiasiallisesti henkilöille, kuten nyt kyseessä oleville aurinkosähkövoimaloiden rakennuttajille, siitä, että valtio kieltäytyy täyttämästä annettuja sitoumuksia (kansallisten sääntelymuutosten vuoksi); yrityksille (verkko-operaattoreille) myönnetty tuki, jonka tavoitteena on korvata tosiasiallisia tappioita, joita tällaisille yrityksille on aiheutunut velvoitteesta ostaa sähköä kiinteään hintaan julkisen edun mukaisia palveluja tarjoavilta sähköntuottajilta ja tasapainottaa sähköntuotantoa?

–    Onko SEUT 107 artiklan 1 kohtaa, sovellettuna yhdessä SEUT 106 artiklan 2 kohdan kanssa, tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa asianomaisen julkisen edun mukaisia palveluja koskevan järjestelmän (tai sen osan) on tai ei ole katsottava täyttävän tuomion 24.7.2003, Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg (C 280/00, EU:C:2003:415), 88–93 kohdassa asetetut edellytykset?

–    Onko SEUT 107 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa julkisen edun mukaisia palveluja koskevan järjestelmän (tai sen osan) on tai ei ole katsottava vääristävän tai uhkaavan vääristää kilpailua?

____________