Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. prosinca 2017. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – ‘Achema’ AB, ‘Orlen Lietuva’ AB, ‘Lifosa’ AB protiv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(predmet C-706/17)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: ‘Achema’ AB, ‘Orlen Lietuva’ AB, ‘Lifosa’ AB

Druga stranka u postupku: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

Prethodna pitanja

Treba li zakonodavni okvir pružanja usluga od javnog interesa u elektroenergetskom sektoru (u daljnjem tekstu: predmetne usluge) i njihovog financiranja (plaćanja) (u daljnjem tekstu: sustav predmetnih usluga) – koji je uspostavljen litavskim Zakonom o električnoj energiji, litavskim Zakonom o energiji iz obnovljivih izvora, litavskim Zakonom o integraciji elektroenergetskog sustava u europske elektroenergetske sustave, litavskim Zakonom o provedbi Zakona o izmjeni i dopuni članaka 2., 11., 13., 14., 16., 20. i 21. Zakona o energiji iz obnovljivih izvora i pravnim mjerama za provedbu tih zakona, uključujući Pravilnikom o postupku pružanja usluga od javnog interesa u elektroenergetskom sektoru, koji je odobren Rezolucijom br. 916. Vlade Republike Litve od 18. srpnja 2012., Pravilnikom o postupku dodjele sredstava za usluge od javnog interesa u elektroenergetskom sektoru, koji je odobren Rezolucijom br. 1157 Vlade Republike Litve od 19. rujna 2012., i tako dalje – kakav se primjenjivao 2014., ili njegov dio, smatrati državnom potporom (programom državne potpore) u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući sljedeća pitanja:

–    treba li članak 107. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da, u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju, iznose za predmetne usluge treba smatrati državnim sredstvima?

–    treba li članak 107. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da uređenje kojim se distributerima električne energije (poduzetnicima) nameće obveza da električnu energiju kupuju izravno od proizvođača električne energije po fiksnoj cijeni (stopi) i/ili da uravnotežuju električnu energiju, te prema kojem se gubici distributera naknađuju iznosima koji su možebitno pripisivi državnim sredstvima, ne treba smatrati potporom koja se proizvođačima električne energije dodjeljuje putem državnih sredstava?

–    treba li članak 107. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da, u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju, za sljedeću potporu treba smatrati da je selektivna i/ili da može utjecati na trgovinu među državama članicama: potpora poduzetniku koji provodi projekt od strateške važnosti, kao što je „NordBalt”; potpora poduzetnicima kojima je na određeno razdoblje povjerena zadaća osiguravanja sigurnosti opskrbe električnom energijom; potpora radi naknade troškova koji odražavaju tržišne uvjete i koje su subjekti, poput graditelja fotonaponskih solarnih elektrana o kakvima se radi u predmetnom slučaju, doista ostvarili zato što država (zbog izmjena u nacionalnom regulatornom okviru) nije ispunila obveze koje je preuzela; potpora poduzetnicima (distributerima električne energije) radi naknade stvarnih troškova koje imaju pri izvršavanju obveze da električnu energiju po fiksnoj cijeni kupuju izravno od proizvođača električne energije koji pružaju predmetne usluge i da uravnotežuju električnu energiju?

–    treba li članak 107. stavak 1. UFEU-a, u vezi s člankom 106. stavkom 2. UFEU-a, tumačiti na način da, u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju, sustav predmetnih usluga (ili njegov dio) zadovoljava kriterije iz točaka 88. do 93. presude Suda Europske unije od 24. srpnja 2003. u predmetu Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00)?

–    treba li članak 107. stavak 1. UFEU-a tumačiti na način da, u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju, sustav predmetnih usluga (ili njegov dio) narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje?

____________