Language of document :

18. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-36/18)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou, M Morales Puerta ja G. von Rintelen)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik kuna ei ole vastu võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik1 , täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist normidest teavitanud, siis on ta rikkunud selle direktiivi artiklist 15 tulenevaid kohustusi;

määrata Kreeka Vabariigile rahalise sanktsiooni summas 31 416 eurot päevas alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi artikli 15 kohaselt pidid liikmesriigid mereruumi planeerimise raamistiku kehtestava direktiivi üle võtma hiljemalt 18. septembriks 2016 ja komisjoni sellest teavitama. Komisjon ei ole siiski saanud ühtegi vastust ei Kreeka Vabariigile saadetud märgukirjale ega ka põhjendatud arvamusele ning palub seetõttu tuvastada direktiivi ülevõtmata jätmise tõttu toime pandud liikmesriigi kohustuse rikkumise ELTL artikli 258 tähenduses.

Selleks et luua kord, milles iga liikmesriigi ametiasutused saaksid hinnata ja korraldada nende pädevusse jäävaid merega seotud tegevusi keskkonna-, majandus- ja sotsiaaleesmärkide saavutamiseks, palub komisjon kooskõlas oma teatisega ELTL artikli 260 lõike 3 rakendamise kohta2 , et määrataks rahaline sanktsioon 31 416 eurot päevas, võttes arvesse rikkumise raskust (see tähendab, et võttes arvesse direktiivi eesmärke ühise kalanduspoliitika, mereveo, keskkonnakaitse ja energiasäästu valdkonnas ning mõju huvitatud ettevõtjate suhtes).

____________

1 ELT 2014, L 25, lk 135.

2 ELT 2011, C 12, lk 1.