Language of document :

2018 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-36/18)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Triantafyllou, M Morales Puerta ir G. von Rintelen

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad nepriėmusi 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema1 , įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju nepateikusi jų Komisijai, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 15 straipsnį;

skirti Graikijos Respublikai 31 416 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo Teisingumo Teismo sprendimo paskelbimo dienos;

priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal direktyvos 15 straipsnį valstybės narės turėjo iki 2016 m. rugsėjo 18 d. į savo teisės sistemą perkelti direktyvą dėl jūrinių teritorijų planavimo sistemos ir informuoti apie tai Komisiją. Tačiau Komisija negavo jokio atsakymo nei į oficialų pranešimą, nei į Graikijos Respublikai išsiųstą pagrįstą nuomonę, todėl pagal SESV 258 straipsnį prašo pripažinti įsipareigojimų neįvykdymą dėl privalomos direktyvos neperkėlimo.

Siekdama, kad būtų nustatyta procedūra, pagal kurią kiekvienos valstybės narės institucijos galėtų įvertinti ir organizuoti žmogaus veiklą jų jurisdikcijai priklausančiose jūrų zonose tam, kad būtų pasiekti ekologiniai, ekonominiai ir socialiniai tikslai, Komisija, remdamasi savo komunikatu dėl SESV 260 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo2 , tuo pačiu prašo skirti periodinę baudą – 31 416 EUR už kiekvieną dieną, atsižvelgdama visų pirma į įsipareigojimų neįvykdymo sunkumą (t. y. atsižvelgdama į direktyvos tikslus, susijusius su bendrąja žuvininkystės politika, jūrų transportu, aplinkos išsaugojimu ir apsauga bei energetika, taip pat į poveikį atitinkamiems ūkio subjektams).

____________

1 OL L 25, 2014, p. 135.

2 OL C 12, 2011, p. 1.