Language of document :

Tožba, vložena 18. januarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-36/18)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: D. Triantafyllou, M. Morales Puerta in G. von Rintelen)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Helenska republika s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje1 ali zadevnih določb nikakor ni sporočila Komisiji, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 15 te direktive.

Helenski republiki naloži plačilo dnevne denarne kazni 31.416 EUR, od dne razglasitve sodbe Sodišča.

Helenski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 15 direktive bi morale države članice direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje v svoj pravni red prenesti do 18. septembra 2016 in vsekakor o tem obvestiti Komisijo. Vendar Komisija ni prejela nobenega odgovora, ne na uradni opomin, ne na obrazloženo mnenje, naslovljeno na Helensko republiko in zato predlaga, da se ugotovi neizpolnitev obveznosti zaradi neprenosa zavezujoče direktive v smislu člena 258 PDEU.

Za vzpostavitev postopka, s katerim bi lahko organi vsake države članice lahko ocenili in organizirali človeške dejavnosti na morskem področju v njihovi pristojnosti, da bi se tako dosegli okoljski, gospodarski in socialni cilji, Komisija v skladu s svojim objavljenim sporočilom o uporabi člena 260(3) PDEU 2 , predlaga tudi, naj se naloži dnevna denarna kazen 31.416 EUR, ob upoštevanju zlasti resnosti neizpolnitve (oziroma ob upoštevanju ciljev direktive, ki se nanašajo na skupno ribiško politiko, pomorske prevoze, ohranjanje in zaščito okolja in energije, pa tudi vpliva na zainteresirane subjekte).

____________

1 UL 2014, L 25, str. 135.

2 UL 2011, C12, str. 1.