Language of document : ECLI:EU:C:2017:992

Съединени дела C397/16 и C435/16

Acacia Srl
срещу
Pneusgarda Srl
и
Audi AG

и

Acacia Srl
и
Rolando D’Amato
срещу
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

(Преюдициални запитвания,
отправени от Corte d’appello di Milano и от Bundesgerichtshof)

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Промишлен дизайн на Общността — Член 110, параграф 1 — Липса на закрила — Така наречената „клауза за поправка“ — Понятие за част от съставен продукт — Поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — Мерки, които потребителят трябва да вземе, за да може да се позове на така наречената „клауза за поправка“ — Автомобилна джанта копие, която е идентична на оригиналната джанта модел“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г.

1.        Съдебно производство — Устна фаза на производството — Възобновяване — Задължение за възобновяване на устната фаза на производството, за да се даде възможност на страните да представят становища по правни въпроси, повдигнати в заключението на генералния адвокат — Липса

(член 252, втора алинея ДФЕС; член 83 от Процедурния правилник на Съда)

2.        Промишлен дизайн на Общността — Заключителни разпоредби — Липса на закрила като промишлен дизайн на част от съставен продукт, която се използва при поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — Прилагане на така наречената „клауза за поправка“ — Условия

(член 3, буква а), член 19, параграф 1 и член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета)

3.        Промишлен дизайн на Общността — Заключителни разпоредби — Липса на закрила като промишлен дизайн на част от съставен продукт, която се използва при поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — Прилагане на така наречената „клауза за поправка“ — Мерки, които производителят или продавачът на част от съставен продукт трябва да вземе, за да може да се позове на посочената клауза — Задължение да положи грижа, че потребителите надолу по веригата ще спазват условията за използване

(член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета)

4.        Промишлен дизайн на Общността — Заключителни разпоредби — Липса на закрила като промишлен дизайн на част от съставен продукт, която се използва при поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — Прилагане на така наречената „клауза за поправка“ — Условия — Външен вид на съставния продукт, който предопределя ползващия се със закрила промишлен дизайн — Липса

(член 19, параграф 1 и член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 на Съвета)

1.      Вж. текста на решението.

(вж. т. 26 и 27)

2.      Съгласно член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 не съществува закрила като промишлен дизайн на Общността „по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, ко[я]то по смисъла на член 19, параграф 1, се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед“.

Така от текста на тази разпоредба е видно, че има няколко условия за прилагане на така наречената „клауза за поправка“, а именно, най-напред, да съществува промишлен дизайн на Общността, след това, да е налице „част от съставен продукт“ и накрая, тя задължително „по смисъла на член 19, параграф 1, [да ] се използва при поправка на съставния продукт, с цел да се възстанови първоначалният му изглед“.

На първо място, следва да се посочи, че ако всички предвидени в него условия са изпълнени, член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изключва изцяло закрилата по отношение на „промишлен дизайн на Общността“. Следователно, както генералният адвокат по същество отбелязва в точки 90 и 91 от заключението си, посоченият член 110, параграф 1 е приложим само по отношение на части, които се ползват от закрила като промишлени дизайни на Общността и които, както следва от член 1, параграф 1 от този регламент, отговарят на условията за закрила, предвидени в посочения регламент, и по-специално в член 4 от него.

На второ място, член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 се прилага единствено по отношение на „частите от съставен продукт“. При тези обстоятелства следва да се приеме, че под „части от съставен продукт“ член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 има предвид множеството компоненти, предназначени за сглобяване в съставно промишлено или занаятчийско изделие, които могат да се заместват така, че да е възможно демонтирането и повторното сглобяване на изделието, и при липсата на които е невъзможна обичайната употреба на съставния продукт.

На трето място, член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изисква за целите на прилагането на така наречената „клауза за поправка“ частта от съставния продукт да се използва „по смисъла на член 19, параграф 1 при поправка на съставния продукт“. В това отношение, първо, от член 19, параграф 1 от Регламент № 6/2002 следва, че „използването“ на частта по смисъла на тази разпоредба обхваща създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели. Така от текста на този член следва, че това понятие се схваща в широк смисъл и обхваща всяко използване на част за извършването на поправка. Второ, частта трябва да се използва „при поправка“ на съставния продукт. Така, за да е възможно позоваване на така наречената „клауза за поправка“, трябва използването на частта да е необходимо за поправяне на съставния продукт, който се оказва повреден по-специално вследствие на липсата или увреждането на оригиналната част. При това положение от приложното поле на така наречената „клауза за поправка“ е изключено всякакво използване на частта за красота или просто за удобство, като по-специално подмяна на част по естетически причини или за персонализиране на съставния продукт.

На четвърто място, член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изисква за целите на прилагането на така наречената „клауза за поправка“ поправката на съставния продукт да се извършва „с цел да се възстанови първоначалният му изглед“. Като се има предвид член 3, буква a) от Регламент № 6/2002, следва да се счита, че изгледът на продукта или на част от него се определя по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му.

Трябва обаче също така поправката да се извършва с цел възстановяване на „първоначалния“ изглед на съставния продукт. Следователно, за да е възможно да се приложи така наречената „клауза за поправка“, частта трябва да се използва с цел възстановяване на изгледа на съставния продукт към момента на пускането му на пазара. От това се налага изводът, че така наречената „клауза за поправка“ се прилага единствено по отношение на частите на съставен продукт, които изглеждат по същия начин като оригиналните. Следователно е изключено всяко използване на част, което няма за цел възстановяване на изгледа на съставния продукт към момента на пускането му на пазара. Такъв е по-специално случаят, когато резервната част не съответства цветово или по размер на оригиналната част или когато външният вид на съставния продукт е променен след пускането му на пазара.

(вж. т. 58—60, 63, 65, 67—72, 74, 75 и 77)

3.      Член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да може да се позове на така наречената „клауза за поправка“, производителят или продавачът на част от съставен продукт е длъжен да положи грижа, че потребителите надолу по веригата ще спазват условията, установени с посочената разпоредба. Той трябва по-специално най-напред да информира потребителя надолу по веригата, посредством ясно и видимо указание върху продукта, върху неговата опаковка, в каталозите или в документите за продажбата, от една страна, че съответната част включва промишлен дизайн, който не е негов, и от друга страна, че тази част е предназначена единствено за поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед. По-нататък в негова тежест е да следи посредством подходящи, по-специално договорни, способи, че потребителите надолу по веригата нямат намерение да използват съответните части по начин, който е несъвместим с условията, предвидени в член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002. Накрая производителят или продавачът трябва да не продава частта, когато знае или с оглед на всички относими обстоятелства е трябвало да знае, че частта няма да бъде използвана при условията, предвидени в член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002.

(вж. т. 86—88; т. 3 от диспозитива)

4.      Член 110, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че съдържащата се в него така наречена „клауза за поправка“ не изисква — като условие за изключване на закрилата като промишлен дизайн на Общността по отношение на промишлен дизайн, който представлява част от съставен продукт, използвана при поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — ползващият се от закрила промишлен дизайн да е предопределен от външния вид на съставния продукт.

(вж. т. 1 от диспозитива)