Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS (uudelleenkäsittelyjaosto),

19 päivänä maaliskuuta 2018 (*)

Uudelleenkäsittely

Asiassa C-141/18 RX,

jossa on kyse ensimmäisen julkisasiamiehen 22.2.2018 tekemästä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 62 artiklaan perustuvasta uudelleenkäsittelyä koskevasta ehdotuksesta,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (uudelleenkäsittelyjaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

on antanut seuraavan

päätöksen

1        Ensimmäisen julkisasiamiehen tekemä uudelleenkäsittelyä koskeva ehdotus koskee Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (muutoksenhakujaosto) 23.1.2018 antamaa tuomiota FV v. neuvosto (T-639/16 P, EU:T:2018:22). Kyseisellä tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen 28.6.2016 antaman tuomion FV v. neuvosto (F-40/15, EU:F:2016:137), jolla tämä hylkäsi kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan ajanjaksolta 1.1.–31.12.2013 laadittu arviointikertomus. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin katsoi, että virkamiestuomioistuimen jaoston, joka antoi viimeksi mainitun tuomion, kokoonpano oli virheellinen.

2        SEUT 256 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että unionin yleisen tuomioistuimen virkamiestuomioistuimen ratkaisuista tehdyistä valituksista tekemät päätökset voidaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä määrätyin edellytyksin ja rajoituksin poikkeuksellisesti käsitellä uudelleen unionin tuomioistuimessa, jos asia voi vakavasti vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

3        Tältä osin kyseisen perussäännön 62 artiklassa määrätään, että ensimmäinen julkisasiamies voi ehdottaa, että unionin tuomioistuin käsittelee uudelleen unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen, jos hän katsoo, että päätös voi vakavasti vahingoittaa unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta.

4        Vaikka ensimmäinen julkisasiamies esittää uudelleenkäsittelyjaostolle toimittamassaan uudelleenkäsittelyä koskevassa ehdotuksessa ne erityiset syyt, joiden perusteella hän on saattanut asian jaoston käsiteltäväksi, hän toteaa myös, ”ettei unionin yleisen tuomioistuimen 23.1.2018 antamassa tuomiossa FV v. neuvosto (T-639/16 P, EU:T:2018:22) oleva oikeudellinen päättely vakavasti vahingoita unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta”.

5        Näin ollen ensimmäisen julkisasiamiehen tekemästä uudelleenkäsittelyä koskevasta ehdotuksesta ilmenee, etteivät Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 62 artiklan mukaiset muodolliset vaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta uudelleenkäsittelyjaosto voi ratkaista kysymyksen siitä, vahingoittaako kyseinen unionin tuomioistuimen tuomio vakavasti unionin oikeuden yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta ja onko tuomio siten syytä käsitellä uudelleen, täyty tässä tapauksessa.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (uudelleenkäsittelyjaosto) on antanut seuraavan päätöksen:

Unionin yleisen tuomioistuimen (muutoksenhakujaosto) 23.1.2018 antamaa tuomiota FV v. neuvosto (T-639/16 P, EU:T:2018:22) ei ole syytä käsitellä uudelleen.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: ranska.