Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

ODLOČBA SODIŠČA (preveritveni senat)

z dne 19. marca 2018(*)

„Preveritev“

V zadevi C‑141/18 RX,

zaradi predloga prvega generalnega pravobranilca z dne 22. februarja 2018 za preveritev na podlagi člena 62 Statuta Sodišča Evropske unije,


SODIŠČE (preveritveni senat),

v sestavi M. Ilešič (poročevalec), predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader, A. Prechal, sodnici, in E. Jarašiūnas, sodnik,

sprejema naslednjo

Odločbo

1        Predlog prvega generalnega pravobranilca za preveritev se nanaša na sodbo Splošnega sodišča Evropske unije (pritožbeni senat) z dne 23. januarja 2018, FV/Svet (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Splošno sodišče je s to sodbo razveljavilo sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije z dne 28. junija 2016, FV/Svet (F‑40/15, EU:F:2016:137), s katero je to zavrnilo tožbo za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013. Splošno sodišče je namreč ugotovilo, da senat Sodišča za uslužbence, ki je izdal zadnjenavedeno sodbo, ni bil pravilno oblikovan.

2        Iz člena 256(2) PDEU je razvidno, da lahko Sodišče izjemoma preverja odločitve Splošnega sodišča Evropske unije o pritožbi zoper odločitve Sodišča za uslužbence Evropske unije, pod pogoji in v mejah, določenih v Statutu Sodišča Evropske unije, če obstaja resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije.

3        V zvezi s tem člen 62 tega statuta določa, da lahko prvi generalni pravobranilec, če meni, da obstaja resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije, predlaga, da Sodišče preveri odločitev Splošnega sodišča.

4        Prvi generalni pravobranilec pa ob navedbi posebnih razlogov, iz katerih je v obravnavanem primeru zadevo predložil preveritvenemu senatu, v predlogu za preveritev, ki ga je podal zadnjenavedenemu, navaja, da meni, da „sodba Splošnega sodišča z dne 23. januarja 2018, FV/Svet (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), v pravnem razlogovanju, ki ga vsebuje, ne pomeni resnega tveganja, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije“.

5        Tako iz predloga prvega generalnega pravobranilca za preveritev izhaja, da v obravnavani zadevi formalni pogoji iz člena 62 Statuta Sodišča Evropske unije, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko preveritveni senat odloči o vprašanju, ali ta sodba Splošnega sodišča pomeni resno tveganje, da bosta prizadeti enotnost ali doslednost prava Unije, in ali jo je zato treba preveriti, niso izpolnjeni.

Iz teh razlogov je Sodišče (preveritveni senat) odločilo:

Sodbe Splošnega sodišča Evropske unije (pritožbeni senat) z dne 23. januarja 2018, FV/Svet (T639/16 P, EU:T:2018:22), ni treba preveriti.

Podpisi


*      Jezik postopka: francoščina.