Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 31. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Szczecinie - Polsko) – Paweł Hofsoe v. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Věc C-106/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Článek 11 odst. 1 písm. b) a článek 13 odst. 2 – Příslušnost ve věcech pojištění – Osobní působnost – Pojem ‚poškozený‘ – Podnikatel v odvětví pojišťovnictví – Vyloučení“

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Účastníci původního řízení

Žalobce: Paweł Hofsoe

Žalovaná: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Výrok

Článek 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být ve spojení s čl. 11 odst. 1 písm. b) téhož nařízení vykládán v tom smyslu, že se ho nemůže dovolávat fyzická osoba, jejíž profesionální činnost spočívá zejména ve vymáhání nároků na náhradu škody od pojistitelů a která se na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené s obětí dopravní nehody domáhá u soudu členského státu bydliště poškozeného určení občanskoprávní odpovědnosti pojistitele viníka této nehody a tento pojistitel má sídlo v jiném členském státě než v členském státě bydliště poškozeného.

____________

1 Úř. věst. C 202, 26.6.2017.