Language of document :

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 31. jaanuari 2018. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Szczecinie eelotsusetaotlus - Poola) – Paweł Hofsoe versus LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(kohtuasi C-106/17)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ning kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus (EL) nr 1215/2012 – Artikli 11 lõike 1 punkt b ja artikli 13 lõige 2 – Kohtualluvus kindlustusasjade puhul – Isikuline kohaldamisala – Mõiste „kahjustatud isik“ – Kindlustusvaldkonna ettevõtja – Erand)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Paweł Hofsoe

Kostja ja apellatsioonkaebuse esitaja: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 13 lõiget 2 koostoimes artikli 11 lõike 1 punktiga b tuleb tõlgendada nii, et neile sätetele ei või tugineda füüsiline isik – kelle majandus- või kutsetegevus seisneb muu hulgas kahjuhüvitise sissenõudmises kindlustusandjatelt nõude loovutamise lepingu alusel, mille ta on sõlminud liiklusõnnetuses kannatanuga –, et esitada kahjustatud isiku alalise elukoha järgse riigi kohtusse nõue õnnetuse põhjustanud isiku tsiviilvastutuskindlustuse andja vastu, kelle asukoht on muus liikmesriigis kui kahjustatud isiku alaline elukoht.

____________

1 ELT C 202, 26.6.2017.