Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 31. janvāra spriedums (Sąd Okręgowy w Szczecinie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Lieta C-106/17) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula (ES) Nr. 1215/2012 – 11. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 13. panta 2. punkts – Jurisdikcija apdrošināšanas jomā – Piemērojamība personām – Jēdziens “cietusī puse” – Persona, kas profesionāli darbojas apdrošināšanas nozarē – Izslēgšana)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Pamatlietas puses

Prasītājs: Paweł Hofsoe

Atbildētāja: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 13. panta 2. punkts, skatīts kopā ar šīs regulas 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka uz to nevar atsaukties fiziska persona, kas profesionāli nodarbojas tostarp ar atlīdzības prasījumu piedziņu no apdrošinātājiem un kas izmanto ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo noslēgtu prasījuma cesijas līgumu, lai sauktu pie civiltiesiskās atbildības šī nelaimes gadījuma izraisītāja apdrošinātāju, kura reģistrācijas vieta ir citā dalībvalstī, kas nav cietušās puses dzīvesvietas dalībvalsts, pēdējās minētās dalībvalsts tiesā.

____________

1      OV C 202, 26.6.2017.