Language of document :

Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 31 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Szczecinie - Polen) – Paweł Hofsoe mot LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Mål C-106/17)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Artiklarna 11.1 b och 13.2 – Behörighet vid försäkringstvister – Personkrets som omfattas av tillämpningsområdet – Begreppet skadelidande – Näringsidkare i försäkringsbranschen – Omfattas inte)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande och klagande: Paweł Hofsoe

Svarande och motpart: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Domslut

Artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, jämförd med artikel 11.1 b i samma förordning, ska tolkas så, att den inte kan åberopas av en fysisk person vars verksamhet bland annat består i att driva in fordringar på ersättning från försäkringsgivare, varvid vederbörande grundar sig på ett avtal om fordringsöverlåtelse som ingåtts med en skadelidande i en trafikolycka för att vid en domstol i den skadelidandes medlemsstat väcka talan om civilrättsligt ansvar mot den skadevållandes försäkringsgivare, vilken har sitt säte i en annan medlemsstat än den där den skadelidande är bosatt.

____________

(1 ) EUT C 202, 26.6.2017.