Language of document :

Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-77/18)

Jazyk konania: Nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Rakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES1 , alebo ich neoznámila Komisii, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

uložil Rakúskej republike povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 42 377 eur za každý deň z dôvodu, že si nesplnila svoju povinnosť oznámiť opatrenia na prebratie smernice,

uložil Rakúskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 90 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. apríla 2016. Keďže Rakúska republika neprijala všetky potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, ani ich neoznámila Komisii, Komisia rozhodla podať žalobu na Súdny dvor.

Komisia sa svojou žalobou domáha, aby bola Rakúskej republike uložená povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 42 377 eur za každý deň. Výška pokuty bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku porušenia, ako aj na odstrašujúci účinok z hľadiska platobnej schopnosti toto členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.