Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 18.1.2018 – V v. Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) ja Securex Integrity ASBL

(asia C-33/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Valittaja: V

Vastapuolet: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) ja Securex Integrity ASBL

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/20041 87 artiklan 8 kohtaa tulkittava siten, että henkilön, joka on ennen 1.5.2010 aloittanut palkkatyön tekemisen Luxemburgin suurherttuakunnassa ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen Belgiassa, on, jotta häneen sovellettaisiin asetuksen N:o 883/2004 nojalla sovellettavaa lainsäädäntöä, tehtävä tätä koskeva nimenomainen pyyntö, vaikka hän ei olisi kuulunut minkään järjestelmän piiriin Belgiassa ennen 1.5.2010 ja vaikka hänen olisi katsottu kuuluvan Belgian itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvalainsäädännön piiriin ainoastaan taannehtivasti, 1.5.2010 alkaneen kolmen kuukauden määräajan päättymisen jälkeen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, johtaako asetuksen N:o 883/2004 87 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu pyyntö, joka on esitetty edellä mainitussa tilanteessa, asetuksen N:o 883/2004 nojalla toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön soveltamiseen taannehtivasti 1.5.2010 alkaen?

____________

1 EUVL 2004, L 166, s. 1.